Virkailijakunta

Paronikunnan kunkin virkailijan virkakausi on kaksi vuotta. Virka vaihtuu siten, että virka julistetaan hakuun paronikunnan lehdessä ja sitä haetaan hakukirjeellä voudilta ja kyseiseltä virkailijalta. Virkailijan puoleen voi huoletta kääntyä hänen osa-alueeseensa liittyvissä asioissa. Virkailijoiden tulee olla SKA:n jäsenmaksun maksavia jäseniä ja heidän tulee tilata Aarnimetsän paronikunnan lehti, Aarniwalcea. Heistä koostuu Suomen keskiaikaseuran byrokraattinen hallitus. Paronikunnan virkailijakunta koostuu seuraavista viroista:

 

Aarnimetsän vouti ja varavouti

Voudilla on ylin vastuu seuran toiminnan jatkuvuudesta, ja hän johtaa virkailijakuntaa. Voudin vastuulla on kutsua kokoon virkailijakokoukset sekä katsoa, että virkailijat hoitavat tehtävänsä. Voudin apuna toimii varavouti, joka hoitaa voudin tehtäviä tämän ollessa estynyt. Ovat siis seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Aarnimetsän kastellaani

Kastellaani huolehtii uusista jäsenistä informoimalla heitä seuran toiminnasta ja vastaamalla kaikkiin seuraan liittyviin kysymyksiin tai neuvoo, kenen puoleen missäkin asiassa tulisi kääntyä. Kastellaani on uuden jäsenen ensisijainen tietolähde. Kastellaani on siis jäsenvastaava.

Aarnimetsän airut

Airut vastaa vaakunoihin ja nimiin liittyviin kysymyksiin sekä auttaa nimien ja vaakunoiden rekisteröimisen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hän ylläpitää hovien seremoniakirjaa.

Aarnimetsän henkikirjoittaja

Henkikirjoittajaksi kutsutaan Suomen keskiaikaseuran jäsenrekisterin ylläpitäjää. Jäsenrekisteri sisältää SKA:n liitännäisjäsenten sekä kaikkien SKA:n jäsenyhdistyksien jäsenten tiedot.

Aarnimetsän jousiammuntakapteeni

Jousiammuntakapteenin tehtäviin kuuluu edistää ja koordinoida jousi- ja heittoaseilla tapahtuvaa toimintaa aarnimetsän alueella.

Aarnimetsän kalpamarski

Aarnimetsän kalpamarskin tehtävänä on edistää ja koordinoida teräsmiekkailua paronikunnan alueella sekä huolehtia toiminnan turvallisuudesta. Nykyisen käytännön mukaan virka on yhdistetty kuningaskunnan alueellisen apulaiskalpamarskin virkaan (regional fencing marshal, Eastern Baltic).

Aarnimetsän kirjuri

Kirjuri huolehtii illuminoinnista eli kirjakääröjen (tunnustus- ja nimitys-kirjojen) kuvittamisesta ja kalligrafiasta sekä kyseisten taitojen edistämisestä paronikunnassa. Näkyvimmin hän koordinoi paronillisten hovien jakamien kirjakääröjen valmistusta.

Aarnimetsän kronikoitsija

Kronikoitsija toimittaa seuran lehteä, Aarniwalceaa, sekä ylläpitää seuran arkistoja. Hänelle osoitetaan lehden tilaukset ja muut siihen liittyvät kysymykset.

Aarnimetsän marski

Marski vastaa rottinkitaistelutoiminnasta. Hän valvoo, että toiminta on turvallista ja että SCA:n asettamia sääntöjä noudatetaan. Myös lasten bofferitaistelutoiminta on marskin vastuualuetta.

Aarnimetsän rahainvartija

Suomen keskiaikaseura ry:n ja SCA, Inc:n välisen sopimuksen mukaisesti Aarnimetsän paronikunnan rahainvartija ja Suomen keskiaikaseura ry:n taloudenhoitaja ovat sama henkilö. Rahainvartijan pääasiallinen tehtävä on hoitaa SKA:n talousasioita sekä laatia tilinpäätös. Rahainvartija valvoo myös jäsenrekisterin pitoa. Lisäksi Aarnimetsän rahainvartija auttaa ja opastaa paikallisryhmien rahainvartijoita virkaan liittyvissä asioissa.

Aarnimetsän tiede- ja taideneuvos

Tiede- ja taideneuvos (MoAs, Ministry of Arts and Sciences) huolehtii siitä, että tieteiden ja taiteiden harrastaminen edistyy ja kehittyy. Hänen puoleensa voi kääntyä, jos haluaa lisätietoa jostain tieteen tai taiteen osa-alueesta. Aarnimetsässä on tiede- ja taideneuvoksesta myös ajoittain käytetty termiä konstiedeseisoja eli lyhykäisesti konstikas.

Aarnimetsän välskäri

Aarnimetsän välskärin eli ensiapuvastaavan tehtävänä on huolehtia ensiavun antamisesta tapahtumissa ja siitä, että mahdollisimman monessa tapahtumassa olisi paikalla ensiaputaitoisia ihmisiä. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että tapahtumanjärjestäjillä on riittävä tieto minne potilas tulisi vahingon sattuessa kuljettaa. Myös uusien välskärien koulutus ja rekrytoiminen kuuluvat välskärin toimenkuvaan. Vähintään yhden välskärin läsnäolo on pakollinen tapahtumissa, joissa on taistelutoimintaa.

Aarnimetsän historioitsija

Aarnimetsän historioitsijan tehtävänä on kerätä ja säilyttää Aarnimetsän historiaa esimerkiksi tallettaa lehtileikkeitä ja seurasta kertovia artikkeleita.

Webvastaava

Webvastaava hoitaa seuran netissä tapahtuvaa toimintaa ja ylläpitää Aarnimetsän sivuja.